Za okres orzeczonej niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy. W jakiej wysokości wypłacane są świadczenia za czas niezdolności do pracy? Czy zawsze wypłaca je pracodawca? Przeczytaj!

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi:

  • wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni lub 14 w przypadku osób powyżej 50. roku życia,
  • zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę lub ZUS (jeśli zakład pracy nie jest płatnikiem zasiłków) od odpowiednio 34 lub 15 dnia choroby.

Okres zasiłkowy, czyli czas przez jaki można pobierać w sumie te świadczenia to 182 dni. Jedyny wyjątek stanowi ciąża czy niezdolność spowodowana gruźlicą, gdzie zasiłek można pobierać przez 270 dni. Później, jeśli powrót do pracy ze względu na stan zdrowia jest niemożliwy, pracownik powinien starać się o świadczenie rehabilitacyjne (przyznawane na maksymalnie rok). Po tym okresie w grę wchodzi już renta.

Wysokość świadczenia za czas niezdolności do pracy

Wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy mogą zostać przyznane w różnej wysokości w zależności od tego, co jest przyczyną zwolnienia. I tak w przypadku:

  • pobytu w szpitalu przysługuje 70% podstawy zasiłku (wynagrodzenie chorobowe za okres pobytu w szpitalu jest wypłacane w wysokości 80% podstawy)
  • choroby pracownika, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • choroby w czasie ciąży, wypadku w drodze do/z pracy oraz wypadku w pracy w pracy 100%.

Warto pamiętać, że pensja pracownika jest pomniejszana za czas nieobecności chorobowej. Świadczenia za czas niezdolności do pracy są przyznawane w zamian zwykłego wynagrodzenia.