Dla wielu osób przychód i dochód to to samo. Jednakże są to dwa odrębne pojęcia, których nie należy mylić. Może to bowiem wpłynąć na przeróżne uprawniania. Jaka jest kluczowa różnica między przychodem a dochodem? O tym poniżej.

Różnica między przychodem a dochodem

Przychód w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych jest to wartość jaką osiągnąć można z tytułu sprzedaży dóbr i usług lub świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Przychód to kwoty należne, nie ma znaczenia czy zostały otrzymane. Dlatego ta wartość nie odzwierciedla on rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotu. Miarą taką jest dochód. Stanowi on bowiem wartość przychodu pomniejszona o koszty jego uzyskania. Oznacza to, że obrazuje czy dany podmiot poniósł stratę, czy wypracował zyski.

Przykład 1.

Pan Adam prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przychód z z faktur wystawionych w marcu opiewał na kwotę 15 tys. zł. Koszty uzyskania przychodu były na poziomie 12 tys zł. Pan Adam wypracował zatem zaledwie 3 tys. zysku.

Co ważne dochód stanowi również podstawę opodatkowania (często jeszcze pomniejszoną o opłacone składki społeczne). Warto dlatego wiedzieć jaka jest różnica między przychodem a dochodem, bowiem w wielu instytucjach mogą się okazać kluczowe do osiągnięcia ulg, zapomóg czy nawet kredytu.