Wycofanie środka trwałego na cele prywatne Wycofanie środka trwałego na cele prywatne jest możliwe i korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy zaprzestają używania poszczególnych sprzętów czy samochodów w działalności. Wycofanie może jednak wiązać się w powstaniem konkretnych zobowiązań podatkowych, zarówno w VAT jak i w PIT.

Protokół wycofania środka trwałego na cele prywatne

Wycofanie środka trwałego z działalności do majątku prywatnego wiąże się z koniecznością sporządzenia stosownego protokołu. Powinien on zawierać:
  • datę sporządzenia,
  • dane firmy (nazwa, adres, NIP),
  • datę przekazania środka trwałego na cele prywatne,
  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację, np w przypadku samochodu - jego marka, rocznik, numer rejestracyjny),
  • podpis właściciela firmy.

Wycofanie środka trwałego na cele prywatne - konsekwencje w VAT

Wycofanie środka trwałego z firmy rodzi zwykle obowiązek podatkowy VAT tak samo jak przy sprzedaży. Jeżeli bowiem przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia (i tu nie ważne czy z tego prawa skorzystał czy też nie), to przy wycofaniu musi naliczyć podatek VAT. Co ważne, należy mieć na uwadze nie tylko samo nabycie środka trwałego, ale również później czy od istotnych części składowych auta przysługiwało odliczenie podatku. W takim wypadku należy dokonać wyceny sprzętu wg jego aktualnej wartości rynkowej i naliczyć podatek VAT. Zwykle stosowanym do tego dokumentu jest faktura wewnętrzna (lub wewnętrzny dowód opodatkowania). Jeżeli jednak przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia VAT, to wycofanie środka trwałego na cele prywatne nie spowoduje żadnych konsekwencji w podatku VAT. Najczęściej brak możliwości odliczenia podatku występuje w przypadku zakupów:
  • na umowę kupna,
  • na fakturę VAT marża,
  • przez podatnika korzystającego ze zwolnienia z podatku VAT.

Wycofanie niezamortyzowanego w pełni środka trwałego

Wycofanie z działalności  środka trwałego, który nie został jeszcze w pełni zamortyzowany powoduje, że nieumorzona dotąd wartość nie będzie mogła stanowić kosztu firmowego. Ostatni odpis amortyzacyjny może zostać dokonany w miesiącu dokonania przekazania na cele prywatne.

Sprzedaż środka trwałego po jego wycofaniu z działalności

Samo wycofanie środka trwałego na cele prywatne nie rodzi żadnych obowiązków w podatku dochodowym, przynajmniej do momentu jego sprzedaży. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost, że przychodem z działalności będzie odpłatne zbycie środka trwałego wycofanego z firmy na potrzeby własne przedsiębiorcy jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano środek trwały na potrzeby własne, do momentu odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Wtedy bowiem przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani wykazać przychód ze zbycia w kolumnie 8 - pozostałe przychody. W przypadku gdy przy wycofaniu środka trwałego z firmy nie był on w pełni umorzony, to niezamortyzowaną część można jednorazowo w dacie sprzedaży ująć w kosztach firmy, w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.Na zakończenie warto wspomnieć, że mimo iż przedsiębiorca ma prawo od wycofania środków trwałych na cele prywatne, to należy w tym względzie kierować się racjonalnością. Fiskus może bowiem zakwestionować sytuację w której do kosztów firmowych zaliczono jednorazowo komputer o wartości 12.000 zł a miesiąc później wycofano z działalności. W takim przypadku może powstać pytanie czy zaliczenie wydatku do kosztów było w ogóle zasadne. Wycofanie środka trwałego na cele prywatne zdarza się u większości przedsiębiorców, ale każdy przypadek należałoby rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze zasadność postępowania. katalog e-zwd.pl Liste.pl Vkatalog.pl Zobacz też:
Badania wstępne do pracy Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Dofinansowanie z pfron