Emeryci i renciści co roku mają obowiązek przekazania do ZUS informacji o dodatkowych zarobkach. Jest to ważne ze względu na dalszą możliwość pobierania świadczeń. Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o przychodzie emeryta i rencisty i do kiedy należy je złożyć?

W jakim celu wystawia się zaświadczenie o przychodzie emeryta i rencisty?

W sytuacji, gdy osoba pobierająca emeryturę pomostową, wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności podejmuje pracę zarobkową, z której będzie objęta ubezpieczeniami społecznymi, wówczas musi o tym fakcie poinformować ZUS. Raz w roku - tj. do końca lutego za rok poprzedni powinna również przekazać zaświadczenie o osiągniętym przychodzie. W 2020 roku ostateczny termin przekazania informacji przesuwa się na 2 marca, z racji tego, że ostatni dzień lutego nie przypada w dzień roboczy. Co więcej -  obowiązek informacyjny nie dotyczy wyłącznie świadczeniobiorcy, ale również zatrudniającego go zakładu pracy.

Na podstawie wspomnianego zaświadczenia ZUS weryfikuje, czy świadczenie będzie w dalszym ciągu wypłacane w całości, czy może ulegnie zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Jakie dane wykazać na informacji o przychodzie emeryta i rencisty

Zaświadczenie o przychodzie emeryta i rencisty powinno zawierać informacje takie jak:

  • miesięczny przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym,
  • roczny przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym, 
  • dane płatnika składek na ubezpieczania emerytalne i rentowe,
  • dane świadczeniobiorcy.

Informację należy przekazać do ZUS osobiście lub przesyłką poleconą.