Ministerstwo Finansów ruszyło z projektem nowelizacji ordynacji podatkowej, która miała na celu nałożenie obowiązku raportowania wyciągów bankowych w Jednolitych Plikach Kontrolnych - JPK_WB. Obowiązek ten miał dotyczyć dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Jednakże, mimo planów wdrożenia obowiązku od 1 września 2017 roku, prace zatrzymały się i status projektu wciąż jest otwarty.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa a obowiązek przekazywania JPK_WB

Pomimo tego, że projekt nie został wdrożony w planowanym czasie Ministerstwo finansów zdążyło nas uprzedzić na czym będą polegały zmiany jak również kogo one będą obowiązywały. Otóż każde duże, średnie i małe przedsiębiorstwo będzie miało obowiązek codziennego przekazywania jednolitego pliku kontrolnego w strukturze wyciągu bankowego. Miałyby one zawierać między innymi:
  • nazwę,
  • adres,
  • NIP - przedsiębiorcy i jego kontrahenta
  • numery rachunków bankowych,
  • datę i czas obciążenia rachunku nabywcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej,
  • tytuł i opis zlecenia płatniczego
  • saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego.
Ważne! Przedsiębiorcy, którzy posiadają  status mikroprzedsiębiorcy - czyli, zgodnie z art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnili łącznie dwa warunki::
  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro
nie mają obowiązku przekazywania JPK_WB.
Codzienny dostęp do danych w formie JPK_WB pozwoli urzędowi skarbowemu w walce z oszustwami i nadużyciami związanymi z VAT dzięki np. porównaniu danych z JPK_WB i JPK_VAT. Ponadto Ministerstwo Finansów uważa, że dzięki wprowadzeniu plików JPK_WB łatwiej będzie monitorować przepływy pieniężne przedsiębiorstw oraz wykrywać podejrzane transakcje. Ich zdaniem pozytywną stroną wdrożenia wspomnianego obowiązku będzie ograniczenie kontroli podatkowych, głównie w stosunku do przedsiębiorców, u których zostały wykryte nieprawidłowe transakcje. Reasumując, przyszła nowelizacja ustawy niesie ze sobą wiele wątpliwości oraz obaw np. o bezpieczeństwo ważnych biznesowo danych. Aktualnie przepisy określone w ustawie - Ordynacji podatkowej pozwalają Krajowej Administracji Skarbowej na skierowanie żądania udostępnienia JPK_WB w toku toczącego się postępowania kontrolnego.
Uwaga! Co do zasady, w planowanym składaniu przez podatników JPK_WB mają wyręczać ich banki. Dotyczyć to będzie jedynie rachunków prowadzonych przez bank z siedzibą lub oddziałem w Polsce oraz przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Natomiast powyższa czynność nie będzie miała miejsca w przypadku konta prowadzonego przez Bank z innego kraju. Jednakże, w niektórych przypadkach to przedsiębiorca będzie musiał bezpośrednio go złożyć.