Wykorzystywanie samochodu w przedsiębiorstwie generuje wydatki związane z jego użytkowaniem, ale czy możemy od tych wydatków odliczyć podatek VAT?

Kilometrówka dla celów VAT - podstawowe informacje

Przedsiębiorca decydujący się na kilometrówkę dla celów VAT musi korzystać z pojazdu tylko i wyłącznie do celów działalności gospodarczej, jeśli chce odliczyć 100% podatku VAT. Natomiast jeśli wystarczy mu 50% odliczenia, przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT. Kontynuując, przedsiębiorca aby odliczyć 100% podatku VAT musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu VAT, która zgodnie z ustawa o VAT powinna zawierać:
  • data rozpoczęcia oraz zakończenia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
  • stan licznika dla dnia, kiedy rozpoczęliśmy i zakończyliśmy prowadzenie ewidencji oraz na koniec okresów rozliczeniowych,
Oraz te same informacje co kilometrówka dla celów PIT:
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • cel oraz datę użytkowania pojazdu,
  • informację odnośnie przebytej trasy: skąd-dokąd,
  • przebyte kilometry,
  • imię i nazwisko kierowcy oraz jego podpis.
Uwaga! Ewidencję prowadzi osoba korzystająca z pojazdu mianowicie jeśli pojazd jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę obowiązkiem jego jest jej prowadzenie. Natomiast jeśli z samochodu korzysta pracownik obowiązek ten spada na niego.
Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić zawiadomienie VAT-26 ( informacja o pojazdach wykorzystywanych tylko do działalności gospodarczej).

Kilometrówka dla celów VAT a VAT-26

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić kilometrówkę dla celów VAT od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia jego wykorzystywania służbowo. Dodatkowo jak pisano powyżej należy zgłosić pojazd do VAT-26 w przypadku rozpoczęcia korzystania z niego dla celów działalności gospodarczej jak również w momencie zakończenia korzystania. Jednakże należy go zgłosić nie później niż w terminie 7 dni licząc od pierwszego dnia poniesionego wydatku eksploatacyjnego związanego z tym pojazdem. Jeśli przedsiębiorca nie zgłosi pojazdu w wymienionym terminie nie będzie miał prawa odliczyć 100% VAT. W takiej sytuacji będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku VAT.
Uwaga! Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się odliczać 100% podatku VAT mimo niezgłoszonego VAT-26 może zostać ukarany grzywną do 720 stawek dziennych.