Ustawa o VAT ściśle określa jakie elementy powinny się znajdować na fakturze. Dokładnie kwestię tą reguluje art. 106e wspomnianej ustawy. Sprawdź, co musi być zawarte na fakturze aby możliwe było odliczenie podatku VAT.

Oznaczenia faktur

W zależności od rodzaju zawieranej transakcji oraz statusu podatnika obowiązkowe elementy faktury mogą się różnić.

W przypadku małych podatników, którzy posługują się metodą kasową obowiązkowo na fakturze musi znajdować się adnotacja “metoda kasowa”.

Możliwe jest również zajście sytuacji w której nabywca będzie zobowiązany do wystawienia faktury w imieniu sprzedawcy. W takim wypadku na fakturze powinien znajdować się zwrot “samofakturowanie”.

Podatnicy korzystający z procedury VAT marża powinni zwrócić uwagę na adnotacje w zależności od prowadzonej działalności objętej systemem VAT marża. W przypadku świadczenia usług turystycznych faktura powinna być zaopatrzona w adnotację "procedura marży dla biur podróży". W przypadku działalności opartej na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków faktura powinna zawierać odpowiednio adnotację procedura marży – towary używane", "procedura marży – dzieła sztuki" lub "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

W odniesieniu do dostawy towarów czy też świadczenia usług objętych odwrotnym obciążeniem na dokumencie powinna znajdować się adnotacja “odwrotne obciążenie”. Procedurą odwrotnego obciążenia objęta jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Na fakturach podatników zwolnionych z VAT powinna znajdować się adnotacja o podstawie zwolnienia, wyjątek stanowi zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 150 000 obrotu.

Faktura dokumentująca zakup od rolników ryczałtowych powinna zawierać adnotację “Faktura VAT RR”.

Które oznaczenia faktur są nieobowiązkowe?

Regulacje zawarte w ustawie o VAT na przestrzeni czasu zmieniały się niejednokrotnie. Niegdyś wymagane elementy obecnie mogą być zbędne. Elementami takimi mogą być:

  • wyraz “Faktura” lub “Faktura VAT” - niegdyś adnotacje te były wymagane w chwili obecnej nie są one już konieczne,
  • niegdyś konieczne było zawarcie na fakturze nr rejestracyjnego pojazdu. Obecnie informacja ta nie jest obowiązkowa,
  • Obecnie nie ma również obowiązku zawierana na fakturze adnotacji czy jest to kopia czy też oryginał,
  • pieczątki i podpisy stron - obecnie nie ma obowiązku przybijania pieczątek na fakturze ani składania na niej podpisów stron.

Zastosowanie wyżej wymienionych adnotacji na fakturze nie jest błędem, mimo iż informacje te nie są wymagane. Należy pamiętać, że faktura musi zawierać informacje wymienione w art. 106e ustawy o VAT.

Zobacz też:

Harmonogram pracy

Okresy nieskładkowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe