Nauka języków obcych jest zwolniona z VAT   Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie nauczania, często stają przed dylematem czy nauka języków obcych jest zwolniona z VAT i jeśli tak, to czy konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Działalność gospodarcza w zakresie nauczania języków obcych

Osoby fizyczne, które decydują się na założenie działalności gospodarczej, muszą dokonać rejestracji w CEIDG. Obowiązującym w tym zakresie kodem PKD jest 85.59.A (nauka języków obcych). W druku wniosku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca wskazuje sposób rozliczenia w zakresie podatku dochodowego. Osobną kwestią jest natomiast ewentualna rejestracja do VAT. Nowi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie obrotu do wysokości 150.000 zł (przy założeniu działalności w trakcie roku, kwota ta liczona jest proporcjonalnie). Przedsiębiorcy mogą jednak chcieć dokonać rejestracji do VAT. Wtedy należy mieć na uwadze zapisy ustawy o VAT.

Nauka języków obcych jest zwolniona z VAT

W ustawie o VAT wskazano, że nauka języków obcych jest zwolniona z VAT. Mówi o tym art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 W pozozstałych punktach (26, 27 i 29) wymieniono natomiast: pkt 26) usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; pkt 27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; pkt 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane Z powyższych zapisów wynika, że usługi nauczania języków obcych świadczone przez przedsiębiorców, podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Jak wystawić fakturę

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty do 150.000 zł, zastanawiają się często jak wystawiać faktury. W takim wypadku wystawia się faktury bez VAT. W przypadku świadczenia usług nauczania języków obcych, które są w ustawie o VAT wymienione jako zwolnione od podatku, na fakturze bez VAT konieczne jest wskazanie podstawy prawnej zwolnienia. Należy zatem zamieścić opis typu: Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Czynni podatnicy VAT jako stawkę podatku na fakturze powinni wskazać "zw". Poza tym faktura również musi zawierać podstawę prawną zwolnienia z VAT. Zobacz też:
skierowanie na badania lekarskie pracownika