Przedsiębiorca, który wykorzystuje pojazdy, maszyny czy urządzenia w swojej firmie m.in. kupując do nich paliwo jest zobowiązany do uiszczania opłaty środowiskowej. Służy ona ochronie naszego środowiska, a w związku z tym należy sporządzić sprawozdanie za korzystanie ze środowiska. Czy w każdym przypadku opłata  środowiskowa podlega zapłacie? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Czy jest opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa wynikająca z przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców korzystających ze środowiska do sporządzenia sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska. Sprawozdanie sporządza się raz do roku, do 31 marca za rok poprzedni. Opłata środowiska dotyczy:
  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  • poboru wód,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • składowania odpadów.
Najpowszechniej opłata środowiskowa odnosi się do pojazdów samochodowych używanych w firmie. Nie ma znaczenia, czy pojazd należy do majątku firmy, czy też stanowi własność prywatną przedsiębiorcy. Każdy z używanych w działalności środków transportu powinien być wykazany w sprawozdaniu za korzystanie ze środowiska.

Wymogi sprawozdania za korzystanie ze środowiska

Opłata środowiskowa jest opłatą roczną. Sprawozdanie należy sporządzić za każdy rok korzystania ze środowiska w terminie do 31 marca następnego roku, wraz z dokonaniem odpowiedniej opłaty. Wartość opłaty środowiskowej przedsiębiorca ustala samodzielnie w oparciu o wysokość aktualnych stawek za korzystanie ze środowiska, które jest zawarte w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z danego roku. Odpowiednio naliczoną opłatę za rok poprzedni należy wpłacić na konto właściwego urzędu marszałkowskiego. Wzór wykazu za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej właściwego urzędu marszałkowskiego.

Zwolnienie z opłaty środowiskowej

Istnieje jednak wyjątek, który uchyla przedsiębiorców od obowiązku dokonania opłaty środowiskowej. Jeżeli w ciągu roku należność względem urzędu z tytułu opłaty środowiskowej nie przekracza kwoty 800 zł to podlega ona zwolnieniu. Jednak wystąpienie takiej sytuacji nie zwalnia ze złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni.