Strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego

Środek trwały w toku prowadzonej działalności może ulec wypadkowi. Zdarza się, że w wyniku wypadku zostanie całkowicie uszkodzony, co wywoła konieczność jego likwidacji. Jeżeli środek trwały nie jest w pełni zamortyzowany, likwidacja skutkuje poniesieniem straty o równowartości pozostałej części odpisów amortyzacyjnych. Jak rozliczyć stratę powstałą w wyniku likwidacji środka trwałego?

Strata w wyniku likwidacji środka trwałego

Przepisy jasno wskazują, iż strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego jest kosztem podatkowym. W tym przypadku koszt, co do zasady, stanowi różnica pomiędzy wartością początkową środka trwałego a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca posiada środek trwały, który w wyniku wypadku uległ całkowitemu uszkodzeniu. ŚT zostanie z tego tytułu zlikwidowany. Jego wartość początkowa wynosiła 50.000 zł, a suma odpisów amortyzacyjnych –  5 833,31 zł.

Stratę podatkową z tytułu likwidacji środka trwałego przedsiębiorca ustalił jako różnicę między wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych: 50 000 zł – 5 833,31 zł = 44 166,67 zł.

Uwaga!Do kosztów uzyskania przychodu nie kwalifikuje się niezamortyzowanej części środka trwałego, który został zlikwidowany na skutek:

Likwidacja samochodu osobowego
Popularnym środkiem trwałym w firmie jest samochód osobowy. W przypadku gdy samochód ulegnie wypadkowi, w związku z czym poddany zostanie całkowitemu uszkodzeniu i będzie to skutkowało jego likwidacją, powstała strata może być zaliczona do kosztów podatkowych tylko wówczas, gdy samochód jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym – AC.

Sprawdź jak samodzielnie możesz prowadzić ewidencję środków trwałych za pomocą księgowości internetowej

LinkCentrum – nowoczesny katalog stron www